Rotary Kerkrade en Hardy Mertens: Wash


Ik werd benaderd door Jean Noël, voorzitter van Rotary Kerkrade met de vraag of ik wilde meewerken aan een project. Dit betrof een project waarmee Rotary International bezig is en waar vanuit Kerkrade ook aan meegewerkt wordt. WASH: WAter, Sanitation and Hygiene is de naam van het project met als doelstelling om overal schoon water te kunnen verzorgen, waterputten aan te leggen en te zorgen voor hygiënische toestanden.

Rotary Kerkrade wil hieraan meewerken door het uitbrengen van een bijzonder lied, Kerkrade is namelijk op muzikaal gebied ontzettend sterk, zeker wat blaasmuziek betreft. Daar hebben wij toch een bepaalde eer hoog te houden. Daarom had men het volgende idee: Hardy Mertens schrijft een muziekstuk waarbij ik de tekst mocht maken. De opdracht was om 16 regels in vierkwartsmaat te schrijven in het Engels. Het geheel krijgt de wereldpremière tijdens het WMC 2021. Waarom Engels? Omdat dit stuk vervolgens naar alle Rotaryclubs wereldwijd gestuurd gaat worden zodat het ook daar gespeeld kan worden. De opbrengsten hiervan komende ten goede aan het WASH-project. Ik heb hier met veel plezier aan gewerkt en de reacties van Hardy, Jean en Ad Hamers waren zeer positief. Ik heb geprobeerd om in de tekst verschillende verwijzingen te maken naar water en naar wat men bereiken kan als men samenwerkt.

De tekst mag met toestemming van Hardy en Jean al geplaatst worden:

 

WASH

verse 1 (8 bars)

Like a pebble makes a ripple in a stream
Like a gush of wind brings motion to the sea
Perseverance is the only thing we need
Be the pebble and it starts with you and me

 

verse 2 (8 bars)

Start a wave by being brave across the world
Clean the water, clear your thoughts to understand
That a dream becomes a stream when life begins
We need everyone to join and lend a hand

 

verse 3 (8 bars)

Just a drop of kindness making its own wave
To bring life and hope with joy along the way
Throw that pebble and let water take its course
Make that well, just do it well and start today

 

verse 4 (8 bars)

Like the ocean moving slowly to the shore
Like the river steady flowing to the sea
Be the river, be the ocean and put everything in motion
Wash away the dirt, together, you and me

 

chorus (8 bars, stretched lines)

Be the river, be the ocean and put everything in motion
Wash away the dirt, together, you and me

 

 

Van Plat noa NL

’t Kirchröadsj meëdsje, Marloes Lammers, brengt dit jaar een gedichtenbundel uit in het Kerkraads dialect. Deze bundel zal een bloemlezing bevatten van haar uitgebreide oeuvre. De titel is nog niet bekend maar wel de uitgever. Bij uitgeverij TIC (Paul Weelen) is haar boek in zeer goede handen. Naast de dialectgedichten heeft Marloes ervoor gekozen om elk gedicht te voorzien van een Nederlandse vertaling. En die vertalingen mag ik voor haar verzorgen. Marloes heeft veel familie en vrienden “óp ’t Hollendsj” en dan is dialect lezen natuurlijk een uitdaging. Vandaar haar keuze om naast elk plat gedicht de Nederlandse versie toe te voegen.

Lees hier haar verhaal

 

 

 

D’r nachwoeks tseecht ziech

 

Het is belangrijk dat de nieuwe generatie ook het Kerkraads dialect spreekt, omarmt en zo veel mogelijk gebruikt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Emma Kok, Jelle Weckseler en Veerle Weckseler. Voor deze drie heb ik op maat gemaakte gedichtjes geschreven. Voor Emma het gedichtje “Jidderinne” dat zij voorgedragen heeft in de Hub Kerkrade vorig jaar tijdens de  seizoensafsluiting van Canta Young.  Voor broer en zus Jelle en Veerle heb ik in totaal drie gedichtjes mogen maken met thema’s die dicht bij de kids staan. Voor Jelle “Zamsdieg” en voor Veerle de gedichtjes “Loestere” en “Die tswai van miech”. Deze gedichtjes werden voorgedragen tijdens de declamatiewedstrijden in de Bieb. “Loestere” werd ook nog door Veerle voorgedragen in de Hub Kerkrade.

Vöal sjpas d’r mit wa!

 

Emma Kok

Jidderinne

Jidderinne deet ’t zelfde sjloffe
Jidderinne deet jans angesj hoffe
Jidderinne versjteet de sjproach van ’t zinge
Jidderinne kan aaf en tsauw ’t jeluk tseruk vinge
Jidderinne hat óch waal ins leed
Zoeë wie dat bij jidderinne jeet
Jidderinne woar vruier kink
Jidderinne hat e lieblingsdink
Jidderinne hat waal inne jeer
Jidderinne sjpringt besjtimd ins kruuts en kweer
Noen weest uur allemoal besjeed
Dat dat jidderinne deet
Dan nog éé dink, zicher en jewis
Dat nit jidderinne angesj is
Doe bis doe en iech bin iech
Doa in is jidderinne jeliech

 

Veerle Weckseler

Loestere

Papa’s en mama’s, sjpitst de oere en jeft aat
En loestert jód noa wat noen weëd jezaad
Den hei kunt ing rejel, va vure bis hinger
Doamit kriet uur ummer jeluklieje kinger
De ieëtsjte en letste rejel is ’t allermieëtste weëd
Rejel 1: kinger, die hant ummer reët
En went papa en mama mene zie häue reët, die sjieke
Dan mósse zie nog mar ins jód noa rejel 1 kieke
Dunt papa of mama dan nog nit dat wat iech wil
Jeleuf mar dat iech dat an d’r opa en de oma vertsel
Besjtimd dat papa en mama dan sjtóppe mit sjoestere
Wail noa dieng eldere móts te ummer loestere

 

Die tswai van miech

Iech han vöal van de welt jezieë, van Sjevemet bis Kaalhei
Joa uvveral woa iech jon, doa zunt die tswai d’rbij
Iech han zie van me leëve jeer, dat darft uur rui-ieg wise
En han ze in mie hats jesjlaose en kan ze óch nit misse
Iech friemel frammel sjtondelank en sjpieël ze an de vus
En jraad vuurdat iech sjloffe jon, dóch iech ze flot de jrus
Ze zunt zoeë leef, ze zunt zoeë braaf, wat veul iech miech doch riech
Joa, went me jans jód kieke deet, dan lieche ze óp miech
Ze waache wen iech krank bin en richtieg óp d’r honk
Mar laache wen iech besser weëde, zie knoevele miech jezónk
Zunt bij miech bij ‘t sjpieële en bij miech óp vakans
Óp sjoeël woare ze óch al en haue doa flot sjans
Jidderinne darf ze zieë , dat maat miech nit vöal oes
Den iech wees, die tswai die junt besjtimd mit miech noa hoes
D’r papa en de mama mene iech wuur uvver hön an ‘t vertselle
Dan hant ze evvel pech, dat zouwe zie waal wille
Die tswai van miech, mit oere lank en met ‘t sjtets-je kling
Dat zunt d’r Hoenes en d’r Knakke Nak en han iech in mieng heng
En dan tsem sjloes nog effe, dat mós ja óch jezaad
D’r Hoenes en d’r Knakke Nak, die hat de kling oma jemaad

 

Jelle Weckseler

Zamsdieg

De janse wèch mós iech vrug óp, dat is nit vuur tse laache
Jidder daag werm noa mieng sjoeël, um doa somme tse maache
Jiddere mörje keëkt de mam: “Iech zaan ‘t noen nit mieë….
Wens-te noen nit kuns, dan bis te mar tse sjpieë!”
Dan sjton iech óp, zoeë wie jiddere mörje
En sjtoek noa ‘t badetsimmer um miech tse verzörje
“Los noen ins joa, die sjwester mós ziech óch nog wèsje,
en de bótteramme zitse al in alletswai uung tèsje.
Woa zunt dieng sjong en woa has te dienne jas
Kóm jef jaas en maach die vetere ins vas!”
En dat alles jiddere mondieg bis vriedieg, ‘t janse joar
Jeleuf ‘t miech, de basissjoeël is bes waal sjwoar
‘t Is jeweun nit tse besjrieve wie jeer iech aaf en tsouw dóch hoffe
Dat ze miech verjèse, dan kan iech blieve sjloffe

Mar dan kunt d’r zamsdieg en dan kan iech laache
Den dan mós iech de mam vrug wakker jon maache.
En jiddere mörje keëk iech dan: “Iech zaan ‘t noen nit mieë….
Wens-te noen nit kuns, dan kom iech tse sjpieë!”
Los noen ins joa en jeet dat nit flotter
D’r pap mós ja óch nog, de tsiet weëd flot kótter
Iech sjtamp mit mieng foesbalsjong uvver ‘t jebun
Och wat is d’r zamsdieg doch sjun!

Vuur d’r Wiel en d’r Arno

 Wiel Dederen

 Arno Deckers

Vuur d’r Wiel Dederen en d’r Arno Deckers (Streektheater Heerlen) han iech e kót sjtuk darve sjrieve. Evvel wat, wie, woa, wienieë, woarum en wiezoeë kan iech laider nog nit vertselle. ’t Janse is óp wónsj en óp moas van en vuur hön jemaad. Uur zalt nog flot jenóg d’rhinger kómme wat ’t is. Van doa oes kunt flaich nog mieë evvel dat hengt nog in wieë zek. Went ziech jet deet, dan kant uur dat hei allemoal leëze. Iech bin i jidder jeval vroeë dat iech dis tswai bune-tiejere han darve vuurzieë van e sjtuk, alling vuur hön tswai.

 

Welkom bij Buma Stemra

Vanaf deze week is de aanmelding bij Buma/Stemra rond. Zo kan ik de verschillende liedteksten registreren en beschermen. Dat maakt het geheel toch weer een beetje officiëler.  De eerste tekst die ik hier zal laten vastleggen, is de tekst die ik heb mogen maken voor Rotary Kerkrade en hun project met Hardy Mertens.

De Zuldervrung oes Landjraaf

Ongeveer 10 jaar geleden als duootje begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een 5-mans formatie die regelmatig bij elkaar komt en lekker samen muziek maakt: de Zuldervrung. De liedjes worden, zoals ze zelf zeggen, in ABN (Algemeen beschaafd Nieuwenhaags) gezongen en de vriendenclub doet dat op de zolder van Jos Wetzels. En de groepsnaam is geboren! Binnenkort gaan de ABN-heren echter naast hun eigen dialect ook een andere kant uit. Ze gaan enkele cover-teksten van mij opnemen in hun repertoire zodat ze tijdens hun optredens in Kerkrade in onvervalst RKP (richtieg Kirchröadsj Plat) goed voor de dag kunnen komen. Da zunt vier ins benuid wa!

De Zuldervrung bestaan uit:

– Jos Wetzels: zang, gitaar, basgitaar
– Jos Bruls: zang, gitaar, sologitaar
– Wim Wetzels: zang, cajon, djembé, percussie
– Paul Vreuls: zang, keyboard
– Paul Kuijpers: zang, djembé, percussie

 

Welke titels ze gaan opnemen, kan ik nog niet zeggen. Hou hun Facebook-pagina in de gaten om te zien waar en wanneer ze optreden en ga luisteren. Vöal sjpas mit de Zuldervrung wa!

Vunnef rejele

 

Limericks, korte 5-regel gedichtjes met rijmschema A-A-B-B-A en waarin het liefst in de eerste regel een plaatsnaam genoemd wordt. Dat laaste wordt regelmatig losgelaten maar de 5 regels en het rijmschema maken van een gedichtje een limerick. Hier een klein gedeelte van mijn limericks:

Inne optieker oes Heële
Zoos ziech hendieg tse verveële
Heë zaat mit inne laach
Wits te wat iech hu ins maach
Inne bril vuur inne sjeële!

En dan woar doa deë kok oes Tuddere
Deë sjtong noeëts ins sjtil bij ’t suddere
Heë sjpróng hin en heer
En jong kruuts en kweer
Bis dat heë de eëpel jong aafsjuddere…..

Ing hon oes Hoenderloo hauw noeëts tsiet
En maachet mit alle honder sjtriet
Flot noa d’r psycholoog
Deë heur probleem al jans flot zoog
Doa koeët de hon heur ai ins kwiet

Inne woarzager oes Brasschaat
Hauw ’t bij ’t woarzage tse bónk jemaachd
Nieks wat heë zaat, koam oes
Doe woar ’t vuur ’t mentje sjloes
En hant ze hem ins de woarheet jezaad

Inne tsankdokter oes Sjapeng
Woar tser tsóg met de tseng van d’r Sjeng
Wie d’r Sjeng de rechnoeng kroog
Wos heë jaar nit wat heë zoog
En sjtong d’r Sjeng mit de moel vol tseng

E ai häu jeer carriere jemaachd
Drum hant ze ’t ai noa sjoeël jebraad
Doa woeët ’t ai evvel jeklopd
En doanoa in ing flesj jesjtópd
Noen is ’t aisje advocaat

De tant Annie woar jaar nit tsevreie
En jool ziech inne memmesjtiep um de bróste tse kleie
’t Woar ram inne sjiekke
Evvel waal inne katholieke
Wie het dem ópmaachet, vole d’r tswai óp de kneie

Ing jónkvrouw va 80 oes Jroeës-Kenne
Hauw endlieg de pensioejoën werm binne
Zie woar nit durjeree
En duiet de fennieje tusje heur bee
Den wie zie zaat: doa kunt doch jenne

De vrauwlu van d’r Weight Watcher kloeb woare an ‘t kalle
Den zoeë jong ’t nit mieë wieër mit hön alle
Vanaaf bejin van ’t joar
En dat vool hön wirklieg sjwoar
Woare al 7 vrauwlu aafjevalle

D’r FKK-keël zoos ram sjtief
Den hem vool esj oes de brennende pief
Zoeë óp de hoed
Evvel ’t woeët nit jemoet
Den ’t hauw ja nit vöal um ’t lief

 

Vier blieve tsezame!

D'r Kirchröadsjer Vasteloavendsverain 1936

D’r Kirchröadsjer Vasteloavendsverain 1936

 

Een van de projecten waar ik met heel veel plezier aan gewerkt heb, is het 7×11 jarig jubileum van “D’r Kirchröadsjer Vasteloavendsverain 1936”. Voor de Vetdonnesjdiegzietsoeng op 27 februari 2014 en de Jalazietsoeng van 1 maart 2014 werd de slot-act als “Night of the proms” gebracht. Met het K.S.O. als schitterend middelpunt waarbij Marjolein Heijltjes, Kirsten Dortants, Jean Noel en Jack Vinders de zang voor hun rekening namen. Friends-4-ever ontbrak ook niet en maakte het geheel compleet. Begin november 2013 werd mij door Hub van Laar van d’r KVV gevraagd om 12 liedjes te voorzien van Kerkraadse teksten. Dit was natuurlijk een geweldige uitdaging die ik, zeker na het zien van de titels, met beide handen aangegrepen heb. En het uiteindelijke resultaat was wat mij betreft zeer geslaagd. Het waren twee geweldige avonden waarbij het “Vasteloavendsjeveul” en het “KVV-jeveul” duidelijk aanwezig waren. De titels die ik mocht bewerken, waren:

 • Moeziek – John Miles “Music”
 • Los ’t zieë – Beatles “Let it be”
 • Mie Kirchroa – Rolling Stones “Satisfaction”
 • Krankesjien – Abba “Dancing queen”
 • Mit de naas umhoeëg – Rowwen Hèze “Mit de neus omhoeg”
 • Is dat nit fain – Neil Diamond “Sweet Caroline
 • Iech han es sjtaif – Bee Gees “Stayin’ alive”
 • Joa, vier zunt va Kirchroa! – Queen “We will rock you”
 • Iech bin wie diech – Marianne Roenberg “Ich bin wie du”
 • Doe – Peter Maffay “Du”
 • Vier blieve tsezame – Die Toten Hosen “An Tage wie diese”
 • Doe bis ós sjtad – Bläck Fööss “Du bes die Stadt”

 

 

Noa heem

Uit het boekje “Tswainachte” een van de meer serieuzere stukjes. “Noa heem”, over meneer Schmitz die met de Kerst in het ziekenhuis ligt en graag naar huis wil……

Noa heem

“Zoeë, dan junt vier ins kiekke wie ’t hü mit üch jeet wa, heer Schmitz. Hat uur jet kanne sjloffe aafjelofe naat?
”Ach zuster, ’t jong. Bin vöal wakker jeweë. Vöal wakker jeweë.”
“Hant de pielle nit jehólpe tjeën de pieng?”
“De pielle? Hant waal jet jehólpe mar iech veul nog alles. Drieëne is lestieg, zuster. Kunt d’r dokter hü kiekke?”
“D’r dokter? Nè nè, deë kunt hü nit, deë is mit zieng famillieë noa d’r sjnei jevare. Dem ziet uur pas werm noa die daag.”
“Ja mar zuster, iech weul jeer wisse of alles jód jejange is. Iech weul ezoeë jeer noa heem.”
“Tja heer Schmitz, dat zal de kómmende daag laider nit joa. Uur móst nog effe hei blieve wa, jemuutlieg bij ós.”
“Dat jeleuf iech jeer, zuster, evvel iech wüer lever heem wie hei.”
“Dat weul iech óch jeer mar vier maache dan mar ’t betste d’rvan wa. Kant uur üch e bis-je drieëne, dan kan iech ins kiekke noa de wond wa, of alles nog jód zitst.”
“Iech zal mie bes doeë zuster. “
“Kóm mar, dan help iech üch mit drieëne. Jef miech mar ünne erm.”
“Auwieë zuster! Auwieë!”
“Iech wees ‘t, heer Schmitz, mar dat mós noen eemoal zieë. Effe noa de wond kiekke en verzörje en dan kant uur werm rui-ieg ligke.”
“Joa is jód zuster. Kunt d’r dokter hü nog kiekke?”
“Nè, heer Schmitz, d’r dokter kunt hü nit. Deë is mit de Wainachte ummer voet.”
“Oh, dan kunt heë nit?”
“Nè, deë kunt nit.”
“Ja wit uur, zuster, iech weul jeer noa heem. De kinger wade óp miech.”
“Joa, joa, dat jeleuf iech. Mar mit de Wainachte zut uur hei bij ós, wa.”
“Heem is ’t sjun mit de tswai meëdsjer mit de Wainachte. Iech han inne sjunne boom, zuster. Inne sjunne jreune koensboom vuur óp ’t dusj-je.”
“Sjun heer Schmitz. Mit lempsjer drin?”
“Óch joa. Lempsjer en böl en inne kiets. Dem han iech al lang, deë kiets. Van d’r pap en de mam krèje. Sjun dink, aod, zoeë wie iech.”
“Dat is besjtimd e sjun beumsje.”
“Wienieë darf iech dan noen noa heem, zuster? Wen d’r dokter jeweë is? Dan?”
“Dat mósse vier nog zieë, heer Schmitz. Tse ieëtsj mós die wond ins tsauw zieë en d’r fieëber mós eraaf.  En dan kiekke vier waal, wa. Hei is nog e paracetamolletje en jet wasser vuur üch en dan kom iech zoeë nog ins noa üch. Jód?”

“Zuster?”
“Wat is ’t heer Schmitz?”
“Kant uur miech flaich effe mie jebis aa-jeëve jevelles, dan veul iech miech e bis-je mieë miensj.”
“Mar zicher heer Schmitz, estebleef wa.”
“Danke zuster. Zuster?”
“Heer Schmitz?”
“Wie sjpieë kunt d’r dokter dan noen noa miech? Iech mós mie Maria heem helpe mit de middaag en iech kom nit jeer tse sjpieë.”
“Heer Schmitz, d’r dokter is voet vuur de Wainachte, deë kunt hü nit, dem zalt uur pas werm zieë noa die daag.”
“Mar wienieë mós iech dan de eëpel sjelle, zuster? ’t Maria sjaft dat nit alling, wit uur, mit de heng jeet dat nit mieë. De eëpel don iech ummer, zuster.”
“Dan zal dis kier inne angere die eëpel mósse doeë wa, dat jeet hü laider nit. Kan nit inne van de kinger dat vuur ing kier doeë?”
“De kinger, zuster? Nè dat zal nit joa, de middag mós veëdieg zieë wen de kinger doa zunt. Die zitse al veëdieg an d’r jroeëse dusj bij d’r Vadder.”
“Kunt ’t Maria hü nit noa ’t sjpetaal, heer Schmitz, dan kant uur mit hem bekalle wie dat mit die eëpel mós?”
“Dat wees iech nit zuster, iech hof dat iech hem hü nog zien, dat wüer sjun.”
“Heer Schmitz, iech jon wieër mit mieng rungde, iech kom sjpieëder nog ins effe bij üch kiekke wa. Wen jet is, doa likt de sjel, dui óp ’t knüpje en vier kómme noa üch, jód?”
“Joa zuster, ’t knüpje en dan komt uur kiekke wa. Zuster, ’t jeet alwerm e bis-je mit de pieng. Danke wa.”
“Sjun heer Schmitz, da bejint dat pielsje doch tse wirke wa. Noen d’r fieëber nog eraaf krieje en dan zut uur flaich al heem vuurdat d’r dokter tseruk is va vakans.”
“Joa zuster, meent uur dat noen? Dan küet iech ’t Maria doch nog helpe mit de eëpel.”
“Zoeë flot zal dat noen óch alwerm nit joa, mar hod üch an de pielle en ós milletsien en dan zut uur zoeë werm óp d’r berg wa.”
“Danke zuster, bis sjpieëder wa. Wen jet is, dan dui iech óp de sjel en dan komt uur. En dan kan iech noa heem……”
“ ’t Kunt allenäu jód, wa, heer Schmitz. ’t Kunt allenäu jód….”
“Dat wees iech zuster. Frölieje Wainachte zuster.”
“Frölieje Wainachte heer Schmitz.”
“Zuster, zaan mar Joeëzef.”
“Allè da, frölieje Wainachte Joeëzef, iech bin ’t Magda.”
“Frölieje Wainachte Magda.”

……….

“Heer Schmitz? Heer Schmitz! Joeëzef…..! Annemie, kóm flot! D’r Heer Schmitz is ’t nit jód woeëde!”
“Iech kom Magda. Wat is los?”
“Joeëzef? Joeëzef, zaan ins jet, Joeëzef, kans te miech hure? Annemie, pak de sjpriets!”
“Iech han ze! Iech zets ’t infuus noen.”
“Joeëzef, vier zunt bij diech en zalle diech helpe wa. Joeëzef? Heë reageert nit.”
“Heë jeet evvel flot hingeroes wa, wie kan dat noen? De operatsiejoeën woar doch jód jelofe.”
“Kóm Joeëzef, noen maach jinne ónzin mit de Wainachte wa. Los diech helpe….. Joeëzef?”
“Magda.”
“Annemie, vier mósse jet doeë……”
“Magda, heë is voet, los ‘m joa, heë is voet.”
“Joeëzef, d’r dokter kunt en dan kans te noa heem, Joeëzef, noa dieng meëdsjer en noa ’t Maria.”
“Magda, ’t hat jinne tswek, ’t woar doch tse vöal vuur ‘m.”
“Annemie….. heë wool zoeë jeer noa heem, eëpel sjelle.”
“Magda, iech dink dat heë al heem is.”

Hats-jesjiechtens

De volgende drie gedichten zijn in opdracht geschreven waarbij de thema’s eenzaamheid (Sjtil) , verliefd zijn (Iech jeleuf) en liefdesverdriet (Tsouw) de hoofdrol spelen. De drie werkjes moesten geschreven worden vanuit het oogpunt van een vrouw. Lees ze rustig en laat mij d.m.v. een reactie weten of dat gelukt is.

 

Sjtil

’t Is sjtil in hoes, zoeë oane diech
Oane diech um miech erum
Oane diene klank, oane dieng hank
Dieng werm erm die miech besjerme dónge
Die miech zoeëte en woa iech vóng
Wat-s doe miech joofs

Noen is ’t sjtil in hoes, iech mós eroes
Woa lu laache en durchjunt in vaste sjrit
Mar ‘t jeet nit, ’t vilt nit mit
Boese veul iech miech al jraad jans alling

In d’r naatspoem zits iech óp de bank
Kneie ópjetrókke, mit dieng foto in de hank
En iech jrank noa diech. Sjtondelank
Óp d’r jank vilt de tsiedónk in de bus
Iech los ze ligke bij al die angere

Iech wil nit alling zieë mar han jinne zin
Um wieër tse joa, um óp tse sjtoa, eroezer tse joa
Woa iech nit ving wat iech zuk, wat iech wil
In mie hats, in mie lief, in ós hoes is alles sjtil

Alling is mar alling

 

 

Iech jeleuf

Iech wees nit jód of-s te versjtees
Wat-s te allemoal mit miech dees
Durch diene blik en durch die laache
Deet mie hets-je sjprungsjer maache
Iech wós nit ins mieë dat dat jong
Dat zoeë jeveul óch nog besjtong
Iech kuet d’r janse daag durch zinge
En va vräud erum jon sjpringe
Iech jrieëmel wen iech an diech dink
Durch diene laach bin iech werm kink
Jidder daag kriet e jode renke
Wen dieng hank likt óp mieng henker
En die ieëtsjte kier: “Iech haod va diech!”
Passeret in-ens van al mit miech
Noen veul mie hats ins wie dat sjleet
Iech jeleuf dat dat mit ós waal klappe jeet

 

Tsouw

De vuurduur sjleet tsouw en vier zunt nit mieë
’t Jong óch nit angesj, ’t moeët waal zoeë zieë
Iech weul ós jeveul nog ing kier tseruk han
Doch went dat nit is jong, ja wat mós iech dan
Iech maach miech nieks wies, iech wós ’t al langer
Van dat sjpelsje van diech, van diech mit dat angert
Doe woars nog waal hei mar besjtimd nit bij miech
Dat wees me va binne en veult me jeliech
Wie tse dongs, wie tse jongs en verzukkets tse laache
En iech proberet um van de sjtukker nog jet tse maache
Iech wool nit jeleuve dat dat wat vier woare
Nit klappet, nit sjtimmet en voet zunt de joare
Va vrije, va sjweëve en ós leefde jeëve
Um tsezame nog lang en jeluklieg tse leëve
Iech zoeët dieng wermde en d’r blik in dieng oge
Mar wat is dat weëd went die blikke nit doge
Doe kiekets eraver en iech kriesjet diech noa
Wie de duur in ’t sjlaos vool en iech diech zoog joa
Doe toepes, doe deus, wat dees te mit miech
Noen kóm tseruk noa heem, iech haod doch van diech…..

Is dat nit jenóg?