Vunnef rejele

 

Limericks, korte 5-regel gedichtjes met rijmschema A-A-B-B-A en waarin het liefst in de eerste regel een plaatsnaam genoemd wordt. Dat laaste wordt regelmatig losgelaten maar de 5 regels en het rijmschema maken van een gedichtje een limerick. Hier een klein gedeelte van mijn limericks:

Inne optieker oes Heële
Zoos ziech hendieg tse verveële
Heë zaat mit inne laach
Wits te wat iech hu ins maach
Inne bril vuur inne sjeële!

En dan woar doa deë kok oes Tuddere
Deë sjtong noeëts ins sjtil bij ’t suddere
Heë sjpróng hin en heer
En jong kruuts en kweer
Bis dat heë de eëpel jong aafsjuddere…..

Ing hon oes Hoenderloo hauw noeëts tsiet
En maachet mit alle honder sjtriet
Flot noa d’r psycholoog
Deë heur probleem al jans flot zoog
Doa koeët de hon heur ai ins kwiet

Inne woarzager oes Brasschaat
Hauw ’t bij ’t woarzage tse bónk jemaachd
Nieks wat heë zaat, koam oes
Doe woar ’t vuur ’t mentje sjloes
En hant ze hem ins de woarheet jezaad

Inne tsankdokter oes Sjapeng
Woar tser tsóg met de tseng van d’r Sjeng
Wie d’r Sjeng de rechnoeng kroog
Wos heë jaar nit wat heë zoog
En sjtong d’r Sjeng mit de moel vol tseng

E ai häu jeer carriere jemaachd
Drum hant ze ’t ai noa sjoeël jebraad
Doa woeët ’t ai evvel jeklopd
En doanoa in ing flesj jesjtópd
Noen is ’t aisje advocaat

De tant Annie woar jaar nit tsevreie
En jool ziech inne memmesjtiep um de bróste tse kleie
’t Woar ram inne sjiekke
Evvel waal inne katholieke
Wie het dem ópmaachet, vole d’r tswai óp de kneie

Ing jónkvrouw va 80 oes Jroeës-Kenne
Hauw endlieg de pensioejoën werm binne
Zie woar nit durjeree
En duiet de fennieje tusje heur bee
Den wie zie zaat: doa kunt doch jenne

De vrauwlu van d’r Weight Watcher kloeb woare an ‘t kalle
Den zoeë jong ’t nit mieë wieër mit hön alle
Vanaaf bejin van ’t joar
En dat vool hön wirklieg sjwoar
Woare al 7 vrauwlu aafjevalle

D’r FKK-keël zoos ram sjtief
Den hem vool esj oes de brennende pief
Zoeë óp de hoed
Evvel ’t woeët nit jemoet
Den ’t hauw ja nit vöal um ’t lief

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *