Durch mieng oge

Vandaag bekend gemaakt: binnenkort verschijnt via uitgeverij TIC de gedichtenbundel “Durch mieng oge” van Marloes-Lammers Hoekstra. Dit is de eerste bundel van Marloes vol met Kerkraadse gedichten en foto’s. Daarbij is elk gedicht voorzien van een Nederlandse vertaling die ik heb mogen verzorgen. Als boek nummer 84 van de Lilili, Limburgs Literaire Lies, zal dit binnenkort te verkrijgen zijn voor € 12,50 via Marlies en via TIC en andere kanalen. Zodra deze bekend zijn, laat ik het u weten.

Effe bijkalle…..

De twee schrijfprojecten voor het Streektheater Heerlen en voor Marloes Lammers zijn klaar. Voor Marloes mocht ik 57 dialect-gedichten vertalen naar het Nederlands voor haar allereerste gedichtenbundel. Dat was een behoorlijke kluif maar geweldig om te mogen doen. Haar bundel wordt uitgebracht via uitgeverij TIC. Momenteel wordt er gewerkt aan de verdere opmaak. Wanneer de bundel gepresenteerd gaat worden, weet ik niet maar ik kan wel vertellen dat het een aanrader is. 57 Gedichten over het leven, de liefde, herinneringen, Kerkrade en Rolduc. Veel mensen zullen zich in haar woorden herkennen. En voor de mensen die ons prachtig dialect niet meester zijn, zijn er dezelfde gedichten in het Nederlands.

Voor het Streektheater Heerlen mocht ik een Kerkraads stuk vertalen naar het Nederlands zodat alle spelers hun rol in hun eigen dialect kunnen brengen. De bedoeling is dat dit stuk als najaarsproductie gebracht gaat worden maar dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van de huidige situatie. Wat de titel en de inhoud betreft, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dat zal ik doen zodra het Streektheater zelf met de info via hun site en Facebook-pagina naar buiten komt.

 

Welkom Streektheater!

Voor het Streektheater Heerlen mag ik dit jaar met veel plezier aan de slag met de vertaling van hun najaarsproductie. Deze vertaling zal anders zijn dan wat ik tot nu toe heb mogen doen. Deze wordt namelijk vanuit het dialect naar het Nederlands vertaald. Binnen de spelersgroep van het Streektheater zijn nogal wat dialecten te vinden waardoor zij beter uit de voeten kunnen met een Nederlandse tekst. Meer info volgt nog maar ik ben blij dat ik ook voor deze groep de vertaling mag maken.

Rotary Kerkrade en Hardy Mertens: Wash


Ik werd benaderd door Jean Noël, voorzitter van Rotary Kerkrade met de vraag of ik wilde meewerken aan een project. Dit betrof een project waarmee Rotary International bezig is en waar vanuit Kerkrade ook aan meegewerkt wordt. WASH: WAter, Sanitation and Hygiene is de naam van het project met als doelstelling om overal schoon water te kunnen verzorgen, waterputten aan te leggen en te zorgen voor hygiënische toestanden.

Rotary Kerkrade wil hieraan meewerken door het uitbrengen van een bijzonder lied, Kerkrade is namelijk op muzikaal gebied ontzettend sterk, zeker wat blaasmuziek betreft. Daar hebben wij toch een bepaalde eer hoog te houden. Daarom had men het volgende idee: Hardy Mertens schrijft een muziekstuk waarbij ik de tekst mocht maken. De opdracht was om 16 regels in vierkwartsmaat te schrijven in het Engels. Het geheel krijgt de wereldpremière tijdens het WMC 2021. Waarom Engels? Omdat dit stuk vervolgens naar alle Rotaryclubs wereldwijd gestuurd gaat worden zodat het ook daar gespeeld kan worden. De opbrengsten hiervan komende ten goede aan het WASH-project. Ik heb hier met veel plezier aan gewerkt en de reacties van Hardy, Jean en Ad Hamers waren zeer positief. Ik heb geprobeerd om in de tekst verschillende verwijzingen te maken naar water en naar wat men bereiken kan als men samenwerkt.

De tekst mag met toestemming van Hardy en Jean al geplaatst worden:

 

WASH

verse 1 (8 bars)

Like a pebble makes a ripple in a stream
Like a gush of wind brings motion to the sea
Perseverance is the only thing we need
Be the pebble and it starts with you and me

 

verse 2 (8 bars)

Start a wave by being brave across the world
Clean the water, clear your thoughts to understand
That a dream becomes a stream when life begins
We need everyone to join and lend a hand

 

verse 3 (8 bars)

Just a drop of kindness making its own wave
To bring life and hope with joy along the way
Throw that pebble and let water take its course
Make that well, just do it well and start today

 

verse 4 (8 bars)

Like the ocean moving slowly to the shore
Like the river steady flowing to the sea
Be the river, be the ocean and put everything in motion
Wash away the dirt, together, you and me

 

chorus (8 bars, stretched lines)

Be the river, be the ocean and put everything in motion
Wash away the dirt, together, you and me

 

 

Van Plat noa NL

’t Kirchröadsj meëdsje, Marloes Lammers, brengt dit jaar een gedichtenbundel uit in het Kerkraads dialect. Deze bundel zal een bloemlezing bevatten van haar uitgebreide oeuvre. De titel is nog niet bekend maar wel de uitgever. Bij uitgeverij TIC (Paul Weelen) is haar boek in zeer goede handen. Naast de dialectgedichten heeft Marloes ervoor gekozen om elk gedicht te voorzien van een Nederlandse vertaling. En die vertalingen mag ik voor haar verzorgen. Marloes heeft veel familie en vrienden “óp ’t Hollendsj” en dan is dialect lezen natuurlijk een uitdaging. Vandaar haar keuze om naast elk plat gedicht de Nederlandse versie toe te voegen.

Lees hier haar verhaal

 

 

 

D’r nachwoeks tseecht ziech

 

Het is belangrijk dat de nieuwe generatie ook het Kerkraads dialect spreekt, omarmt en zo veel mogelijk gebruikt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Emma Kok, Jelle Weckseler en Veerle Weckseler. Voor deze drie heb ik op maat gemaakte gedichtjes geschreven. Voor Emma het gedichtje “Jidderinne” dat zij voorgedragen heeft in de Hub Kerkrade vorig jaar tijdens de  seizoensafsluiting van Canta Young.  Voor broer en zus Jelle en Veerle heb ik in totaal drie gedichtjes mogen maken met thema’s die dicht bij de kids staan. Voor Jelle “Zamsdieg” en voor Veerle de gedichtjes “Loestere” en “Die tswai van miech”. Deze gedichtjes werden voorgedragen tijdens de declamatiewedstrijden in de Bieb. “Loestere” werd ook nog door Veerle voorgedragen in de Hub Kerkrade.

Vöal sjpas d’r mit wa!

 

Emma Kok

Jidderinne

Jidderinne deet ’t zelfde sjloffe
Jidderinne deet jans angesj hoffe
Jidderinne versjteet de sjproach van ’t zinge
Jidderinne kan aaf en tsauw ’t jeluk tseruk vinge
Jidderinne hat óch waal ins leed
Zoeë wie dat bij jidderinne jeet
Jidderinne woar vruier kink
Jidderinne hat e lieblingsdink
Jidderinne hat waal inne jeer
Jidderinne sjpringt besjtimd ins kruuts en kweer
Noen weest uur allemoal besjeed
Dat dat jidderinne deet
Dan nog éé dink, zicher en jewis
Dat nit jidderinne angesj is
Doe bis doe en iech bin iech
Doa in is jidderinne jeliech

 

Veerle Weckseler

Loestere

Papa’s en mama’s, sjpitst de oere en jeft aat
En loestert jód noa wat noen weëd jezaad
Den hei kunt ing rejel, va vure bis hinger
Doamit kriet uur ummer jeluklieje kinger
De ieëtsjte en letste rejel is ’t allermieëtste weëd
Rejel 1: kinger, die hant ummer reët
En went papa en mama mene zie häue reët, die sjieke
Dan mósse zie nog mar ins jód noa rejel 1 kieke
Dunt papa of mama dan nog nit dat wat iech wil
Jeleuf mar dat iech dat an d’r opa en de oma vertsel
Besjtimd dat papa en mama dan sjtóppe mit sjoestere
Wail noa dieng eldere móts te ummer loestere

 

Die tswai van miech

Iech han vöal van de welt jezieë, van Sjevemet bis Kaalhei
Joa uvveral woa iech jon, doa zunt die tswai d’rbij
Iech han zie van me leëve jeer, dat darft uur rui-ieg wise
En han ze in mie hats jesjlaose en kan ze óch nit misse
Iech friemel frammel sjtondelank en sjpieël ze an de vus
En jraad vuurdat iech sjloffe jon, dóch iech ze flot de jrus
Ze zunt zoeë leef, ze zunt zoeë braaf, wat veul iech miech doch riech
Joa, went me jans jód kieke deet, dan lieche ze óp miech
Ze waache wen iech krank bin en richtieg óp d’r honk
Mar laache wen iech besser weëde, zie knoevele miech jezónk
Zunt bij miech bij ‘t sjpieële en bij miech óp vakans
Óp sjoeël woare ze óch al en haue doa flot sjans
Jidderinne darf ze zieë , dat maat miech nit vöal oes
Den iech wees, die tswai die junt besjtimd mit miech noa hoes
D’r papa en de mama mene iech wuur uvver hön an ‘t vertselle
Dan hant ze evvel pech, dat zouwe zie waal wille
Die tswai van miech, mit oere lank en met ‘t sjtets-je kling
Dat zunt d’r Hoenes en d’r Knakke Nak en han iech in mieng heng
En dan tsem sjloes nog effe, dat mós ja óch jezaad
D’r Hoenes en d’r Knakke Nak, die hat de kling oma jemaad

 

Jelle Weckseler

Zamsdieg

De janse wèch mós iech vrug óp, dat is nit vuur tse laache
Jidder daag werm noa mieng sjoeël, um doa somme tse maache
Jiddere mörje keëkt de mam: “Iech zaan ‘t noen nit mieë….
Wens-te noen nit kuns, dan bis te mar tse sjpieë!”
Dan sjton iech óp, zoeë wie jiddere mörje
En sjtoek noa ‘t badetsimmer um miech tse verzörje
“Los noen ins joa, die sjwester mós ziech óch nog wèsje,
en de bótteramme zitse al in alletswai uung tèsje.
Woa zunt dieng sjong en woa has te dienne jas
Kóm jef jaas en maach die vetere ins vas!”
En dat alles jiddere mondieg bis vriedieg, ‘t janse joar
Jeleuf ‘t miech, de basissjoeël is bes waal sjwoar
‘t Is jeweun nit tse besjrieve wie jeer iech aaf en tsouw dóch hoffe
Dat ze miech verjèse, dan kan iech blieve sjloffe

Mar dan kunt d’r zamsdieg en dan kan iech laache
Den dan mós iech de mam vrug wakker jon maache.
En jiddere mörje keëk iech dan: “Iech zaan ‘t noen nit mieë….
Wens-te noen nit kuns, dan kom iech tse sjpieë!”
Los noen ins joa en jeet dat nit flotter
D’r pap mós ja óch nog, de tsiet weëd flot kótter
Iech sjtamp mit mieng foesbalsjong uvver ‘t jebun
Och wat is d’r zamsdieg doch sjun!

Vuur d’r Wiel en d’r Arno

 Wiel Dederen

 Arno Deckers

Vuur d’r Wiel Dederen en d’r Arno Deckers (Streektheater Heerlen) han iech e kót sjtuk darve sjrieve. Evvel wat, wie, woa, wienieë, woarum en wiezoeë kan iech laider nog nit vertselle. ’t Janse is óp wónsj en óp moas van en vuur hön jemaad. Uur zalt nog flot jenóg d’rhinger kómme wat ’t is. Van doa oes kunt flaich nog mieë evvel dat hengt nog in wieë zek. Went ziech jet deet, dan kant uur dat hei allemoal leëze. Iech bin i jidder jeval vroeë dat iech dis tswai bune-tiejere han darve vuurzieë van e sjtuk, alling vuur hön tswai.

 

Welkom bij Buma Stemra

Vanaf deze week is de aanmelding bij Buma/Stemra rond. Zo kan ik de verschillende liedteksten registreren en beschermen. Dat maakt het geheel toch weer een beetje officiëler.  De eerste tekst die ik hier zal laten vastleggen, is de tekst die ik heb mogen maken voor Rotary Kerkrade en hun project met Hardy Mertens.

De Zuldervrung oes Landjraaf

Ongeveer 10 jaar geleden als duootje begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een 5-mans formatie die regelmatig bij elkaar komt en lekker samen muziek maakt: de Zuldervrung. De liedjes worden, zoals ze zelf zeggen, in ABN (Algemeen beschaafd Nieuwenhaags) gezongen en de vriendenclub doet dat op de zolder van Jos Wetzels. En de groepsnaam is geboren! Binnenkort gaan de ABN-heren echter naast hun eigen dialect ook een andere kant uit. Ze gaan enkele cover-teksten van mij opnemen in hun repertoire zodat ze tijdens hun optredens in Kerkrade in onvervalst RKP (richtieg Kirchröadsj Plat) goed voor de dag kunnen komen. Da zunt vier ins benuid wa!

De Zuldervrung bestaan uit:

– Jos Wetzels: zang, gitaar, basgitaar
– Jos Bruls: zang, gitaar, sologitaar
– Wim Wetzels: zang, cajon, djembé, percussie
– Paul Vreuls: zang, keyboard
– Paul Kuijpers: zang, djembé, percussie

 

Welke titels ze gaan opnemen, kan ik nog niet zeggen. Hou hun Facebook-pagina in de gaten om te zien waar en wanneer ze optreden en ga luisteren. Vöal sjpas mit de Zuldervrung wa!

Vunnef rejele

 

Limericks, korte 5-regel gedichtjes met rijmschema A-A-B-B-A en waarin het liefst in de eerste regel een plaatsnaam genoemd wordt. Dat laaste wordt regelmatig losgelaten maar de 5 regels en het rijmschema maken van een gedichtje een limerick. Hier een klein gedeelte van mijn limericks:

Inne optieker oes Heële
Zoos ziech hendieg tse verveële
Heë zaat mit inne laach
Wits te wat iech hu ins maach
Inne bril vuur inne sjeële!

En dan woar doa deë kok oes Tuddere
Deë sjtong noeëts ins sjtil bij ’t suddere
Heë sjpróng hin en heer
En jong kruuts en kweer
Bis dat heë de eëpel jong aafsjuddere…..

Ing hon oes Hoenderloo hauw noeëts tsiet
En maachet mit alle honder sjtriet
Flot noa d’r psycholoog
Deë heur probleem al jans flot zoog
Doa koeët de hon heur ai ins kwiet

Inne woarzager oes Brasschaat
Hauw ’t bij ’t woarzage tse bónk jemaachd
Nieks wat heë zaat, koam oes
Doe woar ’t vuur ’t mentje sjloes
En hant ze hem ins de woarheet jezaad

Inne tsankdokter oes Sjapeng
Woar tser tsóg met de tseng van d’r Sjeng
Wie d’r Sjeng de rechnoeng kroog
Wos heë jaar nit wat heë zoog
En sjtong d’r Sjeng mit de moel vol tseng

E ai häu jeer carriere jemaachd
Drum hant ze ’t ai noa sjoeël jebraad
Doa woeët ’t ai evvel jeklopd
En doanoa in ing flesj jesjtópd
Noen is ’t aisje advocaat

De tant Annie woar jaar nit tsevreie
En jool ziech inne memmesjtiep um de bróste tse kleie
’t Woar ram inne sjiekke
Evvel waal inne katholieke
Wie het dem ópmaachet, vole d’r tswai óp de kneie

Ing jónkvrouw va 80 oes Jroeës-Kenne
Hauw endlieg de pensioejoën werm binne
Zie woar nit durjeree
En duiet de fennieje tusje heur bee
Den wie zie zaat: doa kunt doch jenne

De vrauwlu van d’r Weight Watcher kloeb woare an ‘t kalle
Den zoeë jong ’t nit mieë wieër mit hön alle
Vanaaf bejin van ’t joar
En dat vool hön wirklieg sjwoar
Woare al 7 vrauwlu aafjevalle

D’r FKK-keël zoos ram sjtief
Den hem vool esj oes de brennende pief
Zoeë óp de hoed
Evvel ’t woeët nit jemoet
Den ’t hauw ja nit vöal um ’t lief