D’r nachwoeks tseecht ziech

 

Het is belangrijk dat de nieuwe generatie ook het Kerkraads dialect spreekt, omarmt en zo veel mogelijk gebruikt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Emma Kok, Jelle Weckseler en Veerle Weckseler. Voor deze drie heb ik op maat gemaakte gedichtjes geschreven. Voor Emma het gedichtje “Jidderinne” dat zij voorgedragen heeft in de Hub Kerkrade vorig jaar tijdens de  seizoensafsluiting van Canta Young.  Voor broer en zus Jelle en Veerle heb ik in totaal drie gedichtjes mogen maken met thema’s die dicht bij de kids staan. Voor Jelle “Zamsdieg” en voor Veerle de gedichtjes “Loestere” en “Die tswai van miech”. Deze gedichtjes werden voorgedragen tijdens de declamatiewedstrijden in de Bieb. “Loestere” werd ook nog door Veerle voorgedragen in de Hub Kerkrade.

Vöal sjpas d’r mit wa!

 

Emma Kok

Jidderinne

Jidderinne deet ’t zelfde sjloffe
Jidderinne deet jans angesj hoffe
Jidderinne versjteet de sjproach van ’t zinge
Jidderinne kan aaf en tsauw ’t jeluk tseruk vinge
Jidderinne hat óch waal ins leed
Zoeë wie dat bij jidderinne jeet
Jidderinne woar vruier kink
Jidderinne hat e lieblingsdink
Jidderinne hat waal inne jeer
Jidderinne sjpringt besjtimd ins kruuts en kweer
Noen weest uur allemoal besjeed
Dat dat jidderinne deet
Dan nog éé dink, zicher en jewis
Dat nit jidderinne angesj is
Doe bis doe en iech bin iech
Doa in is jidderinne jeliech

 

Veerle Weckseler

Loestere

Papa’s en mama’s, sjpitst de oere en jeft aat
En loestert jód noa wat noen weëd jezaad
Den hei kunt ing rejel, va vure bis hinger
Doamit kriet uur ummer jeluklieje kinger
De ieëtsjte en letste rejel is ’t allermieëtste weëd
Rejel 1: kinger, die hant ummer reët
En went papa en mama mene zie häue reët, die sjieke
Dan mósse zie nog mar ins jód noa rejel 1 kieke
Dunt papa of mama dan nog nit dat wat iech wil
Jeleuf mar dat iech dat an d’r opa en de oma vertsel
Besjtimd dat papa en mama dan sjtóppe mit sjoestere
Wail noa dieng eldere móts te ummer loestere

 

Die tswai van miech

Iech han vöal van de welt jezieë, van Sjevemet bis Kaalhei
Joa uvveral woa iech jon, doa zunt die tswai d’rbij
Iech han zie van me leëve jeer, dat darft uur rui-ieg wise
En han ze in mie hats jesjlaose en kan ze óch nit misse
Iech friemel frammel sjtondelank en sjpieël ze an de vus
En jraad vuurdat iech sjloffe jon, dóch iech ze flot de jrus
Ze zunt zoeë leef, ze zunt zoeë braaf, wat veul iech miech doch riech
Joa, went me jans jód kieke deet, dan lieche ze óp miech
Ze waache wen iech krank bin en richtieg óp d’r honk
Mar laache wen iech besser weëde, zie knoevele miech jezónk
Zunt bij miech bij ‘t sjpieële en bij miech óp vakans
Óp sjoeël woare ze óch al en haue doa flot sjans
Jidderinne darf ze zieë , dat maat miech nit vöal oes
Den iech wees, die tswai die junt besjtimd mit miech noa hoes
D’r papa en de mama mene iech wuur uvver hön an ‘t vertselle
Dan hant ze evvel pech, dat zouwe zie waal wille
Die tswai van miech, mit oere lank en met ‘t sjtets-je kling
Dat zunt d’r Hoenes en d’r Knakke Nak en han iech in mieng heng
En dan tsem sjloes nog effe, dat mós ja óch jezaad
D’r Hoenes en d’r Knakke Nak, die hat de kling oma jemaad

 

Jelle Weckseler

Zamsdieg

De janse wèch mós iech vrug óp, dat is nit vuur tse laache
Jidder daag werm noa mieng sjoeël, um doa somme tse maache
Jiddere mörje keëkt de mam: “Iech zaan ‘t noen nit mieë….
Wens-te noen nit kuns, dan bis te mar tse sjpieë!”
Dan sjton iech óp, zoeë wie jiddere mörje
En sjtoek noa ‘t badetsimmer um miech tse verzörje
“Los noen ins joa, die sjwester mós ziech óch nog wèsje,
en de bótteramme zitse al in alletswai uung tèsje.
Woa zunt dieng sjong en woa has te dienne jas
Kóm jef jaas en maach die vetere ins vas!”
En dat alles jiddere mondieg bis vriedieg, ‘t janse joar
Jeleuf ‘t miech, de basissjoeël is bes waal sjwoar
‘t Is jeweun nit tse besjrieve wie jeer iech aaf en tsouw dóch hoffe
Dat ze miech verjèse, dan kan iech blieve sjloffe

Mar dan kunt d’r zamsdieg en dan kan iech laache
Den dan mós iech de mam vrug wakker jon maache.
En jiddere mörje keëk iech dan: “Iech zaan ‘t noen nit mieë….
Wens-te noen nit kuns, dan kom iech tse sjpieë!”
Los noen ins joa en jeet dat nit flotter
D’r pap mós ja óch nog, de tsiet weëd flot kótter
Iech sjtamp mit mieng foesbalsjong uvver ‘t jebun
Och wat is d’r zamsdieg doch sjun!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *